Dofinansowanie do pobytu dziecka w instytucji opieki dla dzieci do lat 3

Zgodnie z ustawą z dnia 17 listopada 2021r. O rodzinnym kapitale opiekuńczym rząd wprowadza dofinansowanie do pobytu dziecka w instytucji opieki dla dzieci do lat 3 – w żłobku, klubie dziecięcym czy u dziennego opiekuna. Wniosek o ustalenie prawa do dofinansowania będzie można złożyć od 1 kwietnia 2022r. do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Wsparcie otrzymają:
• Dzieci pierwsze i jedyne w rodzinie,
• Dzieci pierwsze z rodzin, w których kolejne dziecko jest objęte rodzinnym kapitałem opiekuńczym,
• Dzieci w wieku przed ukończeniem 12.miesiąca życia i po ukończeniu 36. miesiąca życia.
Dofinansowanie przysługiwać będzie w wysokości 400zł miesięcznie, nie więcej jednak niż wysokość opłaty ponoszonej przez rodzica za pobyt dziecka. Przez opłatę rodzica za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna rozumie się miesięczną opłatę ponoszoną przez rodzica za pobyt dziecka w ww. Instytucjach z uwzględnieniem przyznanych zniżek. Do opłaty rodzica za pobyt dziecka nie wlicza się opłaty za wyżywienie.
Jeśli więc opłata rodzica wynosi np. 300zł miesięcznie, to dofinansowanie również będzie wynosić 300zł miesięcznie. Pieniądze będą przekazywane na rachunek bankowy podmiotu prowadzącego instytucję opieki.
Podmioty prowadzące instytucje opieki dla dzieci do lat 3 będą zobowiązane co miesiąc do przekazywania do systemu Rejestr Żłobków informacji o dzieciach uczęszczających do instytucji opieki oraz ich rodzicach. Dane te są potrzebne do przyznania dofinansowania przez ZUS.
Rodzice ubiegający się o objęcie dziecka opieką w instytucji opieki są zobowiązani przedstawić rozszerzone dane dzieci i rodziców w formie oświadczenia. Rodzic jest zobowiązany przedstawić m.in.; imię, nazwisko, datę urodzenia oraz numer PESEL dziecka, a w przypadku gdy nie nadano numeru PESEL – numer i serię dokumentu potwierdzającego tożsamość. Ponadto rodzic jest zobowiązany przedstawić : imiona, nazwiska, daty urodzenia oraz numery PESEL rodziców, a w przypadku gdy nie nadano numer PESEL – numer i serie dokumentu potwierdzającego tożsamość. Rodzic jest zobowiązany także do podania adresu poczty elektronicznej i numeru telefonu rodziców.
Również rodzice dzieci już uczęszczających do instytucji opieki są zobowiązani do przekazania podmiotowi prowadzącemu instytucję opieki następujących danych: numer i seria dokumentu potwierdzającego tożsamość dziecka – w przypadku gdy dziecku nie nadano numeru PESEL; daty urodzenia rodziców; numery i serie dokumentów potwierdzających tożsamość rodziców – w przypadku gdy rodzicom nie nadano numeru PESEL; adres poczty elektronicznej i numer telefonu rodziców – o ile dane te uległy zmianie albo nie zostały przekazane przez rodziców dzieci objętych opieką w żłobku, klubie dziecięcym lub objętych opieką dziennego opiekuna podmiotowi prowadzącemu instytucję. Informacja dotycząca dzieci uczęszczających do instytucji opieki będzie
przekazywana przez podmioty prowadzące instytucje co miesiąc od kwietnia 2022 r. w terminie 5 dni roboczych liczonych od pierwszego dnia danego miesiąca, według stanu za poprzedni miesiąc. Podmioty prowadzące instytucje opieki – inne niż gminy – będą zobowiązane do przekazywania informacji poprzez portal PIU Emp@tia, na którym udostępniony zostanie formularz, natomiast gminy będą uzupełniać dane w systemie Rejestr Żłobków.
Jeśli rodzice złożą taki wniosek do końca maja 2022 r. to prawo do dofinansowania zostanie ustalone od 1 stycznia 2022 r. Dofinansowanie przyznawane będzie bez względu na dochody rodziny. Analogicznie jak w przypadku rodzinnego kapitału opiekuńczego, wnioski do ZUS będzie można składać wyłącznie w formie elektronicznej, za pośrednictwem jednego z trzech kanałów wnioskowania: PUE ZUS, bankowości elektronicznej bądź ministerialnej platformy Empatia.
Dofinansowanie będzie przekazywane bezpośrednio podmiotowi prowadzącemu instytucję opieki, który będzie zobowiązany do obniżenia opłaty rodziców za pobyt dziecka w instytucji. Co ważne, dofinansowanie będzie przysługiwać przez okres uczęszczania dziecka do żłobka, klubu dziecięcego lub objęcia opieką przez dziennego opiekuna.

Leave a Comment

You cannot copy content of this page