Informacje i Dokumenty do pobrania

1. Żłobek sprawuje opiekę nad dziećmi, które:

a) ukończyły 20 tydzień życia, a nie ukończyły 3 lat,

b) posiadają pisemną zgodę rodziców lub prawnych opiekunów na przyjęcie do Żłobka wyrażoną w karcie zgłoszenia.

2. Do Żłobka przyjmowane są dzieci, których rodzice (opiekunowie prawni) zamieszkują na terenie Gminy Włocławek.

3. Dzieci spoza Gminy Włocławek będą przyjmowane do Żłobka na dany rok szkolny tylko w przypadku posiadanych wolnych miejsc.

4. Pierwszeństwo w przyjęciu do Żłobka mają:

    1) dzieci, które uczęszczały do Żłobka w poprzednim roku szkolnym;

    2) dzieci rodziców/opiekunów prawnych samotnie je wychowujących, pod warunkiem, że rodzice/opiekunowie prawni pracują zawodowo;

    3) dzieci z rodzin wielodzietnych (troje i więcej), i których rodzice/opiekunowie prawni pracują zawodowo;

    4) dzieci rodziców/opiekunów prawnych, którzy w wyniku udzielonego wsparcia w postaci zapewnienia opieki żłobkowej powrócili na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem/wychowaniem dziecka;

    5) dzieci rodziców/opiekunów prawnych bezrobotnych, którym w wyniku udzielonego wsparcia w postaci opieki żłobkowej umożliwiono poszukiwanie pracy zawodowej;

    6) dzieci rodziców/opiekunów prawnych, wobec którego orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, bądź całkowitą niezdolność do egzystencji;

    7) dzieci, wobec których orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności;

    8) dzieci rodziców/opiekunów prawnych pracujących zawodowo lub uczących się;

    9) dzieci, których rodzeństwo uczęszcza do Żłobka.

5. Przyjęć do Żłobka dokonuje Dyrektor.

6. Podstawą przyjęcia do Żłobka jest karta zgłoszenia do Żłobka, złożona przez rodziców/opiekunów prawnych.

7. O kolejności przyjęcia decyduje data złożenia karty zgłoszenia.

8. Rekrutacja trwa cały rok, w miarę wolnych miejsc w placówce.

WNIOSEK O PRZEDŁUŻENIE POBYTU DZIECKA W ŻŁOBKU „KRUSZYNKA” W KRUSZYNIE NA KOLEJNY ROK

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŻŁOBKA „KRUSZYNKA” W KRUSZYNIE

UPOWAŻNIENIE DO ODBIORU DZIECKA ZE ŻŁOBKA „KRUSZYNKA” W KRUSZYNIE

REGULAMIN PORZĄDKOWY ŻŁOBKA „KRUSZYNKA” W KRUSZYNIE

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY – REKRUTACJA DO ŻŁOBKA

ZGODA NA PUBLIKOWANIE WIZERUNKU DZIECKA

– KARTA INFORMACYJNA O DZIECKU – PDF, DOCX

You cannot copy content of this page