Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności strony internetowej Żłobka Kruszynka.

Żłobek” Kruszynka” zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej kruszynka.edu.pl.

Data publikacji strony internetowej: 2003-02-14

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-02-04

Stan dostępności cyfrowej

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

  • W części filmów nie ma napisów dla osób niesłyszących i głuchych. Wszystkie nowe filmy dodawane na naszej stronie mają już takie napisy.
  • Nie wszystkie grafiki i zdjęcia, które przekazują informacje mają opisy alternatywne.
  • Nie wszystkie dokumenty opublikowane na stronie przed 23 września 2018 r. są dostępne. Jeżeli potrzebujesz dostępu do nich skontaktuj się z nami i wskaż dokładnie, o które z nich Ci chodzi i jak powinniśmy je dostosować.

Deklarację sporządzono dnia: 2022-03-23. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Uwagi i wnioski w sprawie braku dostępności należy składać do żłobka kruszynka, e-mail: zlobek.kruszynka@g.wloclawek.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu: 798-325-214.

Każdy ma prawo:

  • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
  • wystąpić z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
  • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

  • dane kontaktowe osoby zgłaszającej żądanie,
  • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
  • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Żłobek „Kruszynka” zlokalizowany jest przy ul. Szkolnej 7, 87-853 Kruszyn. Żłobek zlokalizowany jest w jednokondygnacyjnym budynku. Teren przed budynkiem został utwardzony. Przed żłobkiem znajduje się parking z miejscami wyznaczonymi dla osób niepełnosprawnych. Placówka jest przystosowana dla potrzeb osób niepełnosprawnych poprzez wejście z poziomu terenu i wydzielonego ogólnodostępnego pomieszczenia sanitarno – higienicznego wyposażonego w specjalistyczną armaturę sanitarną.

You cannot copy content of this page