REGULAMIN ORGANIZACYJNY ŻŁOBKA „KRUSZYNKA” W KRUSZYNIE

PODSTAWA PRAWNA

§1

 

Żłobek „Kruszynka” w Kruszynie, zwany dalej „Żłobkiem”, funkcjonuje w oparciu o obowiązujące przepisy prawne oraz opracowane na ich podstawie regulaminy wewnętrzne, a przede wszystkim na podstawie:

 1. Ustawy z dnia 4 lutego 2011 roku o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2021 r. poz. 75 ze zm.),

 2. Ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282 ze zm.),

 3. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U.z 2021r. poz. 305 ze zm.),

 4. Uchwały Rady Gminy Włocławek Nr XXXVII/249/21 z dnia 07 lipca 2021 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej Żłobek „Kruszynka” w Kruszynie oraz nadania mu statutu,

 5. niniejszego Regulaminu Organizacyjnego,

 6. innych przepisów dotyczących działania żłobków oraz samorządowych jednostek budżetowych.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§2

1. Siedziba Żłobka „Kruszynka” mieści się w Kruszynie przy ul. Szkolnej 7.

2. Żłobek jest samodzielną, wydzieloną organizacyjnie gminną jednostką budżetową.

3. Nadzór nad Żłobkiem sprawuje Wójt Gminy Włocławek.

§ 3

 1. Żłobek „Kruszynka” funkcjonuje przez cały rok, we wszystkie dni robocze, z wyjątkiem corocznej miesięcznej przerwy określonej na wniosek dyrektora Żłobka.

 2. Żłobek jest czynny od poniedziałku do piątku, w godzinach 6.30 – 16.30.

 3. Żłobek świadczy usługi opiekuńczo – wychowawcze dla dzieci od 20 tygodnia życia do ukończenia 3 roku.

 4. Żłobek dysponuje 40 miejscami.

WARUNKI PRZYJĘCIA DZIECKA DO ŻŁOBKA

§4

 1. Przyjęć do Żłobka „Kruszynka” w Kruszynie dokonuje dyrektor na podstawie „Karty zgłoszeniowej dziecka do Żłobka”, wypełnionej prawidłowo i złożonej przez rodziców dziecka lub opiekunów prawnych.

 2. Rekrutacja odbywa się na podstawie Regulaminu Rekrutacji do Żłobka na dany rok.

CELE I ZADANIA ŻŁOBKA

§5

Żłobek „Kruszynka” zobowiązuje się do szczególnej dbałości o prawidłowy rozwój i bezpieczeństwo powierzonych dzieci oraz stworzenia warunków do ich wszechstronnego oraz indywidualnego rozwoju.

§6

Do zadań Żłobka należy między innymi;

 1. zapewnienie dziecku opieki w warunkach bytowych zbliżonych do warunków domowych,

 2. zagwarantowanie dziecku odpowiedniej opieki pielęgnacyjnej oraz edukacyjnej przez prowadzenie zajęć zabawowych z elementami edukacji, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka,

 3. prowadzenie zajęć opiekuńczo – wychowawczych i edukacyjnych, dostosowanych do możliwości oraz wieku dziecka,

 4. zapewnienie dzieciom odpowiednich warunków sanitarno – higienicznych, w tym również bezpieczeństwa epidemiologicznego,

 5. wykorzystanie nowoczesnych metod pracy z dziećmi (m.in. bajkoterapia, wierszyki, masażyki, wszelkiego rodzaju zabawy),

 6. zapewnienie dzieciom pobytu na świeżym powietrzu,

 7. zapewnienie dzieciom możliwości odpoczynku w formach dostosowanych do ich wieku,

 8. prawidłowe żywienie dzieci zgodnie z wymaganiami dla danej grupy wiekowej,

 9. wyrabianie u dzieci umiejętności życia w grupie i kształtowania postaw,

 10. współpraca z rodzicami oraz wspomaganie rodzin w wychowaniu dziecka i zapewnienie mu prawidłowego rozwoju,

 11. wspieranie dziecka w osiągnięciu dojrzałości przedszkolnej.

PRZEBIEG PROCESU UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ, PRAWA I OBOWIĄZKI RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH

§7

 1. Żłobek „Kruszynka” jest czynny od poniedziałku do piątku od 6.30 do 16.30.

 2. Dzieci przyprowadzane są do Żłobka od 6.30 do 8.15.

 3. Rodzice lub opiekunowie prawni zobowiązani są do zgłaszania spóźnienia lub nieobecności dziecka.

 4. Zaleca się ustalenie stałych godzin przyprowadzania dzieci do placówki, co pomoże w jej lepszym funkcjonowaniu.

 5. Dziecko może przebywać w Żłobku maksymalnie 10 godzin dziennie. W szczególnie uzasadnionych przypadkach pobyt dziecka w Żłobku może trwać powyżej 10 godzin i będzie dodatkowo płatny zgodnie z zapisem w umowie.

 6. Żłobek czynny jest cały rok, we wszystkie dni robocze, z wyjątkiem miesięcznej przerwy na wniosek dyrektora Żłobka.

 7. Do odebrania dziecka ze Żłobka upoważnieni są rodzice lub opiekunowie prawni, bądź osoby pełnoletnie wskazane przez rodziców pisemnie po okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość.

 8. Nie ma możliwości telefonicznego wskazania osoby odbierającej dziecko.

 9. Osobom w stanie nietrzeźwym lub pod wpływem narkotyków dzieci nie będą wydawane.

 10. Rodzice lub opiekunowie prawni zobowiązani są przyprowadzać do Żłobka tylko zdrowe dziecko, zadbane higienicznie. Dziecko chore lub podejrzane o chorobę nie zostanie przyjęte.

 11. O każdym niepokojącym rodzica/opiekuna prawnego stanie zdrowia dziecka w domu, bądź zachowaniu dziecka, rodzic lub opiekun prawny powinien o tym fakcie poinformować opiekunkę dziecka.

 12. W przypadku stwierdzenia u dziecka choroby opiekun w Żłobku niezwłocznie informuje rodziców/opiekunów prawnych. Rodzic/opiekun prawny ma wówczas obowiązek odebrać dziecko ze Żłobka.

 13. Zaobserwowane u dziecka sińce, inne urazy, poddaje się ocenie pielęgniarskiej i zostają one wpisane w zeszyt obserwacji dziecka. Jeżeli pielęgniarka uzna, po konsultacji z dyrektorem Żłobka, że urazy te mogą wskazywać na to, że są one skutkiem stosowania wobec dziecka przemocy fizycznej, molestowania seksualnego, sporządza stosowną dokumentację opatrzoną datą i podpisami: własnymi i dyrektora Żłobka. O sporządzeniu notatki zostają poinformowani rodzice lub opiekunowie prawni dziecka w momencie odbioru przez nich dziecka. Jeżeli urazy zostaną zaobserwowane u dziecka ponownie, bądź jeżeli urazy stwierdzone po raz pierwszy nie budzą wątpliwości w ocenie personelu Żłobka, że są one przejawem przemocy, dyrektor Żłobka zobowiązany jest skierować do najbliższej jednostki policji zawiadomienie o podejrzeniu popełnionego przestępstwa znęcania się nad dzieckiem.

 14. Nieobecność dziecka spowodowana chorobą zakaźną, rodzic/opiekun prawny ma obowiązek zgłosić opiekunowi dziecka w dniu jego zachorowania.

 15. Jeżeli dziecko korzysta z urządzeń lub aparatów, które winno nosić także w czasie przebywania w Żłobku, rodzice mają przekazać je personelowi wraz z informacją o zasadach ich używania i obsługi.

 16. Rodzice/opiekunowie prawni dziecka, korzystającego z opieki Żłobka mają prawo do pełnej i rzetelnej informacji na temat realizacji miesięcznego planu zajęć w grupach oraz rozwoju psychofizycznego dziecka.

 17. Rodzice/opiekunowie prawni mają prawo do wnoszenia skarg i wniosków oraz zastrzeżeń w zakresie wykonywania zadań przez Żłobek.

 18. Skargi i wnioski oraz zastrzeżenia o których jest mowa w powyższym punkcie można składać w formie pisemnej bezpośrednio do dyrektora Żłobka.

 19. Rodzice/opiekunowie prawni mają prawo do wyrażania opinii na temat funkcjonowania Żłobka dyrektorowi placówki oraz organowi sprawującemu nadzór merytoryczny nad placówką.

 20. Personel nie podaje dzieciom lekarstw (za wyjątkiem chorób przewlekłych i alergii).

 21. Żłobek „Kruszynka” zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań, aby zapewnić dzieciom bezpieczeństwo w trakcie ich pobytu w placówce.

 22. Istotne sprawy dotyczące dzieci będą przekazywane bezpośrednio rodzicom z poszanowaniem prawa do ich prywatności.

 23. Zarządzenia dyrektora Żłobka wywieszane są na tablicach ogłoszeń, które znajdują się w pomieszczeniach Żłobka.

 24. Ze względów bezpieczeństwa w Żłobku zabrania się dzieciom wnoszenia wszelkich ozdób (kolczyków, łańcuszków, pierścionków, breloczków, koralików, spinek do włosów, itp. rzeczy) oraz różnych przedmiotów (małych elementów zabawek, drobnych klocków, itp. rzeczy), ponieważ stanowią one zagrożenie dla zdrowia i życia dziecka.

 25. Personel Żłobka nie ponosi odpowiedzialności za wartościowe rzeczy przynoszone przez dzieci do Żłobka.

 26. Rodzice mają obowiązek sprawdzenia, jakie przedmioty dziecko przynosi do Żłobka. W przypadku, gdy są to przedmioty niebezpieczne, należy je dziecku odebrać.

 27. Zabrania się wprowadzania dziecka rano na salę z pokarmem przyniesionym z domu (bułka, ciastko, chrupek, itp.), gdyż do żywienia dzieci stosowane są wyłącznie produkty żywnościowe Żłobka.

 28. Zabrania się wchodzenia rodzicom lub opiekunom prawnym do pomieszczeń służbowych.

 29. Po odebraniu dziecka od pracownika Żłobka, rodzic/opiekun prawny staje się od tej chwili odpowiedzialny za jego bezpieczeństwo na terenie placówki.

 30. W dniu przyjęcia dziecka do Żłobka po raz pierwszy rodzic lub opiekun prawny przekładają w Żłobku, zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do pobytu dziecka w grupie żłobkowej

 31. Rodzice lub opiekunowie prawni zobowiązani są zgłaszać wszelkie zmiany numerów kontaktowych i adresy zamieszkania.

 32. W przypadku stwierdzenia u dziecka choroby zakaźnej, rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do natychmiastowego poinformowania o tym fakcie dyrektora Żłobka.

ZASADY REKRUTACJI DO ŻŁOBKA

§8

 1. Najpóźniej w dniu przyjęcia do Żłobka rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do przedstawienia następujących dokumentów:

1) wypełnioną Kartę zgłoszeniową dziecka do Żłobka zwaną dalej „Kartą zgłoszeniową” opracowaną przez dyrektora Żłobka (załącznik nr 1),

2) umowę o świadczenie usług zawartą między Żłobkiem a rodzicem /opiekunem prawnym dziecka dotyczącą udzielania świadczeń,

3) aktualne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań uczęszczania dziecka do Żłobka,

4) upoważnienie do odbioru dziecka ze Żłobka przez osoby inne niż rodzic/opiekun prawny,

5) zaświadczenia z zakładu pracy rodziców/opiekunów prawnych o zatrudnieniu bądź ze szkoły o pobieraniu nauki przez rodziców/opiekunów prawnych,

6) wniosek o przedłużenie pobytu dziecka w Żłobku na kolejny rok (dotyczy dzieci objętych opieką w Żłobku) – załącznik nr 4.

 1. Dyrektor podpisuje z rodzicami umowę w sprawie korzystania dziecka ze Żłobka.

 2. Rodzice zobowiązani są do wypełnienia Karty Informacyjnej, dotyczącej dziecka.

 3. Rekrutacja odbywa się na podstawie „Regulaminu Rekrutacji” do Żłobka na dany rok.

§9

Skreślenie dziecka z listy dzieci korzystających ze Żłobka może nastąpić w przypadku:

 1. złożenia przez rodziców/opiekunów prawnych wniosku o rozwiązanie umowy cywilnoprawnej z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia,

 2. ze skutkiem natychmiastowym w przypadku:

a) nie zgłoszenia się dziecka w ciągu jednego tygodnia od ustalonej daty przyjęcia dziecka do Żłobka, gdy rodzice/opiekunowie prawni nie powiadomią dyrektora Żłobka o przyczynie jego nieobecności,

b) zatajeniu przez rodzica/opiekuna prawnego informacji o stanie zdrowia dziecka (gdy dziecko jest przewlekle chore),

c) zalegania przez rodziców/opiekunów prawnych z płatnościami w czasie przekraczającym 30 dni od wymaganego terminu wpłaty,

d) nieusprawiedliwionej nieobecności dziecka w Żłobku przez 30 dni w danym miesiącu kalendarzowym.

WYŻYWIENIE DZIECI W ŻŁOBKU

§10

 1. Dzieci korzystają z całodziennego wyżywienia składającego się z następujących posiłków: śniadania, obiadu (zupa i drugie danie) oraz podwieczorku.

 2. Szczegółowy zakres i zasady odpłatności za wyżywienie i pobyt dziecka w Żłobku określa umowa o świadczeniu usług zawierana między dyrektorem Żłobka a rodzicami\opiekunami prawnymi dziecka.

 3. Żywienie dzieci do 1 roku życia następuje według wskazań rodziców.

 4. Wyżywienie jest zapewniane przez zewnętrzną firmę cateringową, która zadba o najwyższą jakość posiłków.

ORGANIZACJA DNIA

§11

 1. Organizację zajęć i rytmu dnia dla dzieci określa Ramowy plan dnia pobytu dziecka w Żłobku ustalony przez dyrektora, dostosowany do indywidualnych potrzeb i możliwości dzieci.

  2. Ramowy plan dnia pobytu dziecka w Żłobku informuje o:

 1. godzinach przyprowadzania i odbierania dzieci ze Żłobka,

 2. godzinach posiłków,

 3. zajęciach i zabawach w Żłobku, w tym spacerach oraz zabawach na zewnątrz Żłobka,

 4. godzinach snu i odpoczynku.

  3. Ramowy plan dnia pobytu dziecka w Żłobku zamieszczony zostaje w ogólnie dostępnym miejscu na tablicy informacyjnej w siedzibie Żłobka.

  4. Ramowy plan dnia pobytu dziecka w Żłobku ustalony jest w następujący sposób:

6.30 – 8.15 Przyjmowanie dzieci do Żłobka

( zabawy swobodne według zainteresowań dzieci, indywidualne zabawy z opiekunami, możliwość konsultacji rodziców z opiekunami).

8.20 – 8.30 Przygotowanie do śniadania

(wdrażanie elementów higieny osobistej, kształtowanie umiejętności samoobsługowych).

8.30 – 8.50 Śniadanie

8.50 – 9.00 Czynności higieniczne i pielęgnacyjne po śniadaniu

(kształtowanie czynności samoobsługowych).

9.00 – 10.20 Zajęcia tematyczne – rozwijające indywidualne zdolności dzieci

(zajęcia ruchowe, muzyczne, plastyczne, sensoryczne, wspólne czytanie).

10.20 – 10.30 Przygotowanie do obiadu

(czynności higieniczne i pielęgnacyjne, trening czystości).

10.30– 11.00 Obiad I danie

(karmienie młodszych dzieci, wdrażanie do samodzielnego jedzenia dzieci starsze, ćwiczenie posługiwania się sztućcami)

11.00 – 11.30 Czynności higieniczne po obiedzie, przygotowanie do poobiedniego odpoczynku.

(wyciszenie przed snem tj. czytanie bajek, słuchanie muzyki relaksacyjnej).

11.30– 12.50 Czas na sen lub leżakowanie

12.50 – 13.00 Czynności higieniczne i pielęgnacyjne

13.00 – 13.30 Obiad II danie

(karmienie dzieci młodszych, wdrażanie do samodzielnego jedzenia dzieci starsze, ćwiczenie posługiwania się sztućcami)

13.30 – 13.45 Czynności higieniczne i pielęgnacyjne

(zabawy ćwiczące samoobsługę)

13.45 – 14.45 Zabawy dowolne

(zabawy swobodne, aktywność pozwalająca na odkrywanie i rozwijanie zainteresowań, kreatywność, zabawy na świeżym powietrzu w sprzyjających warunkach pogodowych)

14.45 – 15.00 Czynności higieniczne i pielęgnacyjne

(zabawy ćwiczące samoobsługę)

15.00 – 15.30 Podwieczorek

15.30 – 15.45 Czynności higieniczne i pielęgnacyjne po podwieczorku

(nauka korzystania z nocnika i sedesu, wdrażanie elementów higieny osobistej)

15.45 – 16.30 Zabawy swobodne. Rozchodzenie się dzieci do domu

(zabawy dowolne w kącikach zainteresowań, czas na indywidualne rozmowy rodziców z opiekunami).

5. Ramowy plan pobytu dziecka w Żłobku dla dzieci od 5-tego miesiąca życia do 1 roku dostosowany jest indywidualnie do potrzeb każdego dziecka. Jest on bardzo elastyczny, gdyż najmłodsze dzieci jedzą, śpią i bawią się wtedy, kiedy tego potrzebują. Opiekunki kierują się indywidualnymi potrzebami każdego dziecka oraz wskazówkami rodziców/opiekunów prawnych i zaleceniami pielęgniarki/położnej. Z wiekiem opiekunki starają się wprowadzać już tylko jedną drzemkę i bardziej ujednolicić plan dla wszystkich dzieci. Zajęcia najmłodszej grupy dzieci dostosowane są do ich wieku.

§ 12

Strukturę organizacyjną Żłobka tworzą następujące stanowiska:

 1. Dyrektor,

 2. Obsługa finansowo-księgowa,

 3. Opiekun,

 4. Pielęgniarka/położna,

 5. Sprzątaczka.

ZAKRESY ZADAŃ DYREKTORA I PRACOWNIKÓW

§ 13

 1. Dyrektor jest przełożonym służbowym pracowników Żłobka „Kruszynka”.

 2. Szczegółowe zadania dyrektora określa Wójt Gminy.

 3. Szczegółowe zadania pracowników Żłobka określa dyrektor.

 4. W razie nieobecności dyrektora zastępuje go pracownik pisemnie wyznaczony przez dyrektora.

§14

Do zakresu obowiązków dyrektora należy:

 1. Organizowanie pracy Żłobka i nadzór nad jej prawidłowym funkcjonowaniem przez podejmowanie decyzji gospodarczych, finansowych i organizacyjnych zgodnie z przepisami prawa.

 2. Dysponowanie w ramach udzielonych upoważnień i pełnomocnictw środkami finansowymi i ponoszenie odpowiedzialności za ich prawidłowe, zgodnie z obowiązującymi przepisami, wydatkowanie.

 3. Przestrzeganie dyscypliny finansów publicznych i prawidłowe gospodarowanie powierzonym mieniem jednostki.

 4. Opracowanie i zatwierdzenie: projektów planów rzeczowych i finansowych żłobka, sprawozdań finansowych i statystycznych, pism wychodzących z jednostki, dokumentów w sprawach organizacyjnych i dotyczących kontroli wewnętrznej.

 5. Nadzór nad sposobem dokumentowania przez opiekunów przebiegu pracy opiekuńczo – wychowawczej oraz dokumentowania zajęć, zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami.

 6. Kierowanie bieżącą działalnością opiekuńczo – wychowawczą, zdrowotną oraz merytoryczną Żłobka.

 7. Prowadzenie i archiwizowanie dokumentacji Żłobka.

 8. Przyjmowanie oraz skreślanie dziecka z listy uczęszczających do Żłobka zgodnie z ustalonymi w statucie zasadami.

 9. Ustalenie organizacji przyjmowania oraz załatwiania skarg i wniosków.

 10. Organizowanie pracy, ustalenie podziału obowiązków między pracownikami, koordynowanie i nadzorowanie ich pracy.

§15

Obsługę finansowo – księgową Żłobka prowadzi Centrum Usług Wspólnych Gminy Włocławek. Zakres wykonywania czynności obejmuje w szczególności:

 1. Przestrzeganie obowiązków głównego księgowego wynikających z obowiązujących przepisów.

 2. Prowadzenie ewidencji księgowej i budżetowej.

 3. Sporządzanie list płac pracowników.

4) Prowadzenie rozliczeń z Urzędem Skarbowym i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.

5) Prowadzenie rachunkowości Żłobka zgodnie z obowiązującymi przepisami.

6) Opracowywanie planów finansowych.

7) Sporządzanie sprawozdawczości finansowej.

§16

Do zadań opiekuna należy w szczególności:

 1. Dbanie o bezpieczeństwo i zdrowie dzieci.

 2. Codzienne czynności związane z opieką nad dziećmi z zakresu; karmienia, mycia, ubierania, rozbierania, układania do snu, przewijania, wysadzania na nocnik itp.

 3. Utrwalanie u dziecka nawyków higienicznych (mycie rąk przed posiłkami, po skorzystaniu z toalety).

 4. Opracowywanie rocznego planu zajęć dydaktyczno – wychowawczego i jego realizacja.

 5. Opracowywanie miesięcznych planów dydaktyczno – wychowawczych.

 6. Opracowywanie i realizowanie programu adaptacji.

 7. Doskonalenie sprawności motorycznej i manualnej dziecka.

 8. Obowiązek przyjmowania i wydawania dzieci.

 9. Przygotowywanie dzieci do uczestnictwa w imprezach okolicznościowych.

 10. Współpraca z rodzicami lub opiekunami prawnymi w celu wypracowania wspólnej linii opiekuńczo – wychowawczej w oparciu o indywidualne potrzeby oraz możliwości danego dziecka.

 11. Natychmiastowe zawiadamianie dyrektora o zdarzeniach dotyczących dzieci.

 12. Natychmiastowe zawiadamianie rodziców/opiekunów prawnych o objawach chorobowych zauważonych u dzieci.

 13. Nadzorowanie ustalonego porządku dnia.

 14. Organizowanie zabaw na świeżym powietrzu.

 15. Utrzymywanie w należytej czystości zabawek i innych pomocy oraz eliminowanie zabawek niebezpiecznych lub uszkodzonych.

 16. Podczas leżakowania dzieci: zapewnienie pieczy nad wypoczywającymi dziećmi, przygotowywanie się do zajęć, zapewnienie pomocy dydaktycznych, dekorowanie pomieszczeń Żłobka.

 17. Udzielanie pierwszej pomocy w przypadkach zagrożenia życia dziecka.

 18. Dbanie o powierzony sprzęt.

 19. Prowadzenie innych spraw zleconych przez dyrektora Żłobka.

§17

Do zadań pielęgniarki/położnej należy w szczególności:

 1. Udzielanie pierwszej pomocy w nagłych wypadkach i zorganizowanie pierwszej pomocy lekarskiej w razie potrzeby.

 2. Sprawdzanie stanu skóry oraz włosów u dzieci.

 3. Przeprowadzanie bilansu (mierzenie oraz ważenie dzieci).

 4. Kształtowanie u dzieci postaw prozdrowotnych dotyczących żywienia i higieny.

 5. Nadzorowanie stanu sanitarno – epidemiologicznego w Żłobku.

 6. Uświadamianie personelu w zakresie ograniczenia szerzenia się chorób zakaźnych.

 7. Prowadzenie poradnictwa z zakresu pielęgnacji dziecka dla rodziców/opiekunów prawnych i pracowników Żłobka.

 8. Edukacja zdrowotna personelu i rodziców/opiekunów prawnych, promowanie zdrowia wśród dzieci, udzielanie porad dotyczących postaw i zachowań zdrowotnych.

 9. Prowadzenie apteczki Żłobka i dbanie o jej uaktualnienie.

 10. Prowadzenie innych spraw zleconych przez dyrektora Żłobka.

§18

Do zadań sprzątaczki należy w szczególności:

 1. Wykonywanie czynności porządkowych w pomieszczeniach Żłobka w oparciu o przepisy sanitarno-epidemiologiczne.

 2. Utrzymywanie w należytej czystości wszystkich pomieszczeń Żłobka (mycie okien, drzwi, oświetlenia, łazienek, ubikacji).

 3. Wietrzenie sprzątanych pomieszczeń.

 4. Utrzymywanie w czystości oraz należytego porządku przed budynkiem Żłobka.

 5. Kontrolowanie zabezpieczeń obiektu przed włamaniem, czuwanie nad prawidłowym zabezpieczeniem okien, drzwi oraz wejść zewnętrznych do Żłobka.

 6. Dbanie o prawidłowe wyposażenie pomieszczeń sanitarnych w niezbędne środki czystości.

 7. Kontrolowanie stanu magazynowego zaopatrzonego w środki czystości.

 8. Dbanie o wyposażenie.

 9. Dbanie o powierzone mienie.

 10. Dbanie o roślinność zarówno w budynku, jak i przed budynkiem.

 11. Utrzymanie w należytym stanie urządzeń elektrycznych np. w rodzaju odkurzacza oraz zgłaszanie przełożonemu o zauważanych nieprawidłowościach w działaniu.

 12. Wykonywanie innych czynności służbowych zaleconych przez przełożonych.

§19

Szczegółowy zakres zadań i obowiązków na poszczególnych stanowiskach określają zakresy czynności opracowane przez dyrektora Żłobka.

§20

Regulamin Organizacyjny podaje się do wiadomości każdego pracownika, który zapoznaje się z jego treścią i potwierdza podpisem na oświadczeniu, które zostaje włączone do akt osobowych.

§21

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Żłobka.

 2. Sprawy nieuregulowane w niniejszym Regulaminie, a dotyczące funkcjonowania Żłobka ustala dyrektor w formie zarządzeń wewnętrznych.

 

You cannot copy content of this page